English BRDA*    Brda* so majhna, slovenska pokrajina v zahodni Sloveniji in severovzhodni Italiji. Ležijo med rekama Sočo (nadmorska višina, 55 m ob državni meji) na vzhodu in Idrijo (95 m ob državni meji) na zahodu, hriboma Sabotinom (609 m) na severovzhodu in Korado (812 m) na severu ter Furlansko nižino (40 m) na jugu.
    Zgrajena so večinoma iz eocenskega in paleocenskega fliša, starega med 38 in 55 milijoni let. Podnebje je submediteransko, s pogostimi vdori hladnega zraka. Rečje je gosto in v hladnem delu leta vodnato, poleti pa v veliki meri presuši. V briškem površju izstopajo značilni griči in hrbti s strmimi pobočji ter vmesnimi ozkimi dolinami. Fliš hitro prepereva in tvori debelo ilovnato peščeno prst.
    V naravnem rastju Brd je prevladoval značilni toploljubni gozd, z vodilnima črnim gabrom (Ostrya carpinifolia) in malim jesenom (Fraxinus ornans) ter hrasti cerom (Quercus cerris), puhovcem (Quercus pubescens), dobom (Quercus robur) in gradnom (Quercus petraea) ter drugimi drevesi in grmi. Gozd so začeli krčiti že v prazgodovini, ko so ga začeli ljudje naseljevati. In po hrastih so poimenovali naselja in zaselke (Cerovo, Dobrovo, Gradno, Poddob ...).
    Naravni pogoji v Brdih so zelo ugodni za rast vinske trte, zato so jih preoblikovali v značilno vinogradniško pokrajino. Delimo jo na spodnja in zgornja Brda, spodnji del je res vinogradniški, z vmesnimi sadovnjaki ter gozdom v osojah. Ozka dolinska dnesa so izkrčili v njive in travnike. V zgornjih Brdih je manj ljudi in malo vinogradov, dodatni zaslužek pridobivajo z gojenjem pravega kostanja - marona. V zadnjem času se zopet uveljavlja oljkarstvo, saj je oljčno olje v mejnih legah najboljše.
    In Brda so res mejna, tako v naravoslovnem kot družboslovnem pogledu. Pri prvem gre za stik med celinsko in sredozemsko Evropo, pri drugem pa za prepletanje slovanskega in romanskega sveta. Krivična meja po 2. svetovni vojni je Brda razdelila z državno mejo na dva dela. Manjši je takrat pripadel Italiji, večji in naravoslovno pestrejši pa Jugoslaviji ter po njenem razpadu Sloveniji.
Stran sem 5. julija 2006 pripravil Daniel Rojšek, Danč.
Kakršne koli pripombe bom vesel.

V odjemalcu spletne pošte je treba ... spremeniti v @.
Tega spletni vsiljivci še ne znajo.

Nazadnje sem jo spremenil v četrtek, 4. junija 2020.URL: http://dar.zrsvn.si/opr/brda/brda.html